New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Arbetsmiljöutveckling för att möta OSA

Arbetsgivare och anställda ska enligt Arbetsmiljölagen samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Alla på arbetsplatsen behöver vara uppmärksamma och delaktiga i att förbättra den.
Hitta Balansen hjälper dig skapa de förutsättningar din arbetsplats behöver för att utvecklas i en positiv riktning. Målsättningen är att både medarbetare och chefer ska må bra och ha ett gott samarbete.

Mer om OSA

Arbetsplatsens komplexitet

Prioritera dina anställdas hälsa

Det är viktigt att du som arbetsgivare prioriterar dina anställdas hälsa eftersom det har en avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. En atmosfär där man bryr sig om varandra är nödvändig för att upptäcka signaler på att en anställd inte mår bra. Medarbetare som förändrar sitt beteende, börjar fungera sämre i gruppen eller ofta är frånvarande kan gå osedda i en grupp som inte kommunicerar. Om du har möjlighet att agera tidigt så kan du i viss mån förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering. Det sparar både lidande för individ och resurser för företaget.

Vi är varandras arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö består till stor del av de människor vi har omkring oss och hur vi behandlar varandra på jobbet. Ett hälsosamt klimat sitter varken i väggarna eller i arbetsuppgifterna, det sitter i hur vi beter oss mot varandra. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats. En miljö där alla medarbetare känner sig delaktiga och kan vara sig själva, skapar förutsättningar för trivsel och en attraktiv arbetsplats.

Hitta balansen erbjuder hjälp med:

Struktur
En vanlig anledning till onödig stress är bristfällig struktur på arbetet och otydliga ansvarsområden. Jag tydliggör tillsammans med arbetsgruppen vem som gör vad och samtalar om olika arbetsuppgifter och arbetets struktur. Det är viktigt att skriva ner det vi kommit överens om och vara tydlig med var information ska finnas tillgänglig. Osäkerhet om vad som förväntas av oss leder ofta till “onödig” stress. 

Oklarheter i arbetet – otydliga mål
Företagets mål ska inte vara ett dokument som bara tas fram för att uppdateras en gång om året. För att ha någon betydelse för den enskilde medarbetaren måste målen vara lättillgängliga, tydliga och specifika. Det hjälper inte att ett mål beskriver vad som ska göras, det behöver också vara tydligt hur det ska göras och av vem. En tydlig handlingsplan för verksamheten är bra för både individen och ledningen. Hitta Balansen arbetar med gruppdeltagare och ledning för att skapa gemensamma, tydliga och realistiska mål.

Frånvarande chef
Ett chefsjobb innehåller ofta många möten och sammanträden på en annan plats. Det är inte heller ovanligt att en chef har ansvar för flera avdelningar. Båda scenarierna medför en ofta frånvarande chef. Tillsammans med chefen och gruppen resonerar vi runt önskemål och möjligheter för att hitta fungerande lösningar. Det proaktiva arbetet leder till att när något akut inträffar har du lättare att både prioritera om och delegera arbetet för att lösa det nytillkomna problemet.