New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Ett coachande arbetssätt

En coach vägleder genom samtal klienten fram till egna lösningar. Coaching som metod bidrar till att medvetandegöra det invanda sättet att tänka, känna och agera. Det syftar till att bidra till insikt och utveckling, tillräckligt för att uppnå personliga eller organisatoriska mål.

Skillnaden mellan arbetsterapi och coaching är att klienten bestämmer agendan i det coachande samtalet. Jag som coach guidar och vägleder dig till att hitta dina egna lösningar. Utgångspunkten är dina egna frågor och de svar och handlingsalternativ som är relevanta för dig. Jag hjälper dig att komma till en punkt där du kan fråga dig: Varför tänkte jag inte på det förut?

Många olika tankar
Coachande samtal för att reda ut olika tankar.

För att skapa ett öppet samtalsklimat måste både gruppen och den enskilda individen känna sig trygg. Coaching fokuserar därför på möjliga och önskade resultat, inte på begångna misstag. Jag vägleder klienten/medarbetaren till handling i önskad riktning utan att ställa krav. Det coachande samtalet ska alltid kännas rätt och bekvämt för mina klienter. Detta innebär att coachingen kan se olika ut beroende på vad den som coachas har för önskemål och behov.

Det kan vara öga mot öga, via mobil eller Zoom, inne eller ute, individuellt eller i grupp eller på överenskommet sätt. Anonymitet garanteras.

Tillsammans tar vi små steg för att nå långt.

Hitta Balansen erbjuder:

Gruppcoaching
Målet med gruppcoaching är att människor med olika kompetens och erfarenheter ska ”dra åt samma håll” för en gemensam sak. Öka företagets vinst, skapa ett gott samarbetsklimat, övervinna svårigheter eller vinna en turnering. 

Individuell coaching
Att samtala med någon som inte är involverad i en jobbig situation kan vara både befriande och förlösande. Att få sätta ord på och beskriva de upplevda problemen gör att du själv blir medveten om vad det egentligen är som känns svårt. Samtalen sker i serier på minst 3 gånger på en plats och ett sätt som passar dig.

Stresshantering genom coachande samtal
Att arbeta med en medarbetares upplevda stress genom coachande samtal leder till större förståelse för den anställdes egen situation och en insikt om vad som kan göras, både på individ- och organisationsnivå. Stresshantering räknas som friskvård och är en avdragsgill åtgärd för en bättre arbetsmiljö när den betalas av arbetsgivaren.