New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Kommunikation - Varje medarbetare är en egen individ.

Vi kommer från olika sammanhang och kulturer, vi har olika erfarenheter, vanor, och kunskaper. Alla dessa faktorer påverkar hur vi samtalar och fungerar i olika situationer och kan ibland göra att vi har svårt att förstå varandra. 

Förmågan att kommunicera är en färdighet som kan utvecklas och läras ut. Alla kan bli bättre på att lyssna, tala, observera och vara mottaglig för andras sätt att uttrycka sig. Kommunikation som fungerar bra mellan medarbetare och chefer skapar engagemang och ökad förståelse. Det i sin tur gör att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter på möten, dessutom blir förväntningarna tydligare. Det hjälper även till att lösa problem på ett smidigare sätt.

Missförstånd

Kommunikationens betydelse

När kommunikationen däremot inte fungerar leder det ofta till missförstånd som skapar konflikter och motsättningar i onödan. Det påverkar allas produktivitet negativt och kvaliteten på arbetet blir lidande. Därför är det viktigt att hela tiden jobba på att förbättra sin förmåga att kommunicera.

När alla i en arbetsgrupp blivit medvetna om sin egen betydelse för arbetsmiljön kan mycket vinnas genom samtal och undervisning. Hur vi pratar och är mot varandra påverkar gruppens förmåga att prestera.

Att samtal och gruppkommunikation håller en hög kvalitet är viktigt för att ett företags verksamhet ska fungera optimalt och för att medarbetarna ska må bra. Tillit och förtroende mellan mig, arbetsgruppen och ledningen är grunden för att vi ska kunna komma fram till verksamhetsanpassade och fungerande åtgärder.

Hitta Balansen erbjuder hjälp med:

Prata om, istället för med…

Har någon blivit kränkt eller missförstådd är det lätt hänt att man går till någon annan och klagar än att direkt ta upp det med personen som är orsaken till den negativa känslan. Hitta Balansen lyfter fram och poängterar vikten av ett samtalsklimat som möjliggör ett rakt och ärligt samtal med den det berör.

Grova kommentarer
I det här sammanhanget blir kultur och vanor tydliga. En del är vana från sin hemmiljö att bli kallad kränkande saker utan att det är illa menat. Man tänker inte på att det kan upplevas väldigt negativt av en arbetskamrat från en annan miljö. Ständigt grovt språk på en arbetsplats kan leda till betydande negativa konsekvenser eller till och med sjukskrivningar. Ett öppet samtal i gruppen eller ett individuellt coachande samtal leder till medvetenhet om hur ord uppfattas och tas emot. Övningar som dramatiserar typiska situationer följt av samtal är enkla men effektiva sätt att belysa problematiken.

Kränkande särbehandling och mobbning
När kränkningar ständigt riktas mot samma person innebär det mobbing. Att tillsammans i gruppen samtala om kränkningar med ord och handlingar, få ta del av andras erfarenheter och bli medveten om dess betydelse kan räcka långt för att sätta stopp för den här typen av särbehandling. I dialog med arbetsgruppen tar jag upp och jobbar med negativt beteende, jag påpekar också betydelsen vi som individer har när det gäller vår egen arbetsmiljö.

Information når inte fram
Det är lätt hänt att information och uppgifter som ledningen delar ut inte når ända fram till den berörda personen. Brister i kommunikation har många anledningar och kan leda till irritation och stress både hos den som tror att informationen har gått fram och hos den som inte fått nödvändig upplysning. Tillsammans i arbetsgruppen får vi en god uppfattning om varför det inte fungerar och kan hitta en lösning som passar er. 

Coachande samtal på individnivå kan vara ett komplement till grupparbete.

Brister i kommunikationen berör på olika sätt beroende på individ och situation. Coachande samtal tydliggör outtalade känslor runt dessa frågor, klienten får sätta ord på sina tankar och formulera egna lösningar som kan involvera flera personer i arbetsgruppen. 

Coachande samtal