New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete

Hur vi mår, trivs och behandlar varandra på jobbet kallades förr psykosocial arbetsmiljö. Begreppet innefattade sånt som stress, ledarskap, konflikter, hotfulla händelser och mobbning

I dag används begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Syftet med förändringen av begreppet är att komma bort från att arbetsmiljöarbetets fokus ligger på individerna på arbetsplatsen. I och med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har fokus skiftat från individ till organisatoriska och sociala förutsättningar. 

Arbetsmiljöverket definierar organisatorisk arbetsmiljö som förutsättningar för arbetet som inkluderar bland annat ledning, kommunikation, delaktighet, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar. Social arbetsmiljö definieras som förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. 

Oragnisatorisk och social arbetsmiljö

Hälsosam arbetsbelastning

För att uppnå en god arbetsmiljö förväntas arbetsgivaren veta hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. 
Arbetsgivaren bör skapa förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på höga krav och bristande resurser.  Resurser kan vara arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från arbetsgivare, chefer och kollegor och möjligheter till återhämtning. 

Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, förväntade resultat, vad som ska prioriteras och vem de kan vända sig till för hjälp med arbetet. 

Arbetsgivaren förväntas också veta hur man kan förhindra kränkande särbehandling. Det ska finnas rutiner för åtgärder mot kränkande särbehandling och dessa åtgärder ska vara kända av arbetstagarna.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen kan syfta till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet. Arbetstagarna ska ges möjlighet att medverka i framtagandet av målen.