New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Stress

Stress påverkar hela livssituationen – arbete, fritid, familj, och påverkar människan på alla plan – fysiskt, psykiskt och kognitivt.

Den vanliga definitionen av stress är obalans mellan krav som ställs och de resurser som finns tillgängliga för att få saker gjorda. En ytterligare dimension kan läggas till genom att lägga till behovet av tillgängligt stöd. En hög grad av kontroll och ett gott stöd kan uppväga även relativt höga krav. Om upplevelsen däremot är att kontrollen är liten och stödet obefintligt känns även måttliga krav belastande.
Otydligt ledarskap och brist på strukturer på arbetsplatsen leder också till ökad stress. 

Hitta Balansen arbetar med stress genom proaktivt arbete. Det betyder att jag utbildar personalgrupper i att identifiera och hantera stress innan den blivit skadlig. Att arbeta strukturerat med att förebygga osund stress i arbetslivet gynnar både individen, arbetsgruppen och hela verksamheten.

Rädd och stressad

Hitta balansen erbjuder hjälp med:

Korttidssjukskrivningar

Jag hjälper till att identifiera och hitta orsakerna till frånvaron. Tillsammans med arbetsgruppen lyfter jag olika varningssignaler för negativ stress och ger verktyg för att de ska kunna hantera stressen innan den leder till sjukskrivning.

Missnöje på arbetsplatsen
Vi utgår från arbetsgruppens nuläge och förbättrar gruppdynamiken genom samtal och grupparbeten. Genom tydliga och transparenta mål, planering och prioritering ökar delaktigheten och engagemanget. Delaktighet är en av de viktigaste friskfaktorerna och starkt förknippat med en bättre arbetsmiljö.

Huvudvärk och ledsmärtor
Genom individuellt anpassad fysisk aktivitet, rörelse och coachande samtal ges struktur för fortsatt hälsofrämjande arbete. Vid behov anlitas en massageterapeut för att erbjuda individuell behandling.

Kunskap är nyckeln

Kunskap är nyckeln till positiva förändringar

Stress är i grunden en helt normal och nödvändig reaktion i kroppen. Problemet är att vi idag stressar konstant – utan paus eller möjlighet till återhämtning. När vi kläms mellan krav utifrån och krav vi ställer på oss själva är det dags att tänka om. Forskning visar att genom att börja prata med kollegor om stress på arbetsplatsen så både mår vi bättre och känner oss lugnare.

I mitt arbete lär jag gruppen att känna igen sina varningssignaler och förser dem med redskap så de kan agera på ett smartare och effektivare sätt. 

Det är viktigt att gruppmedlemmarna tänker till och blir medvetna om sina egna varningssignaler på osund stress. För någon är det sömnsvårigheter, andra blir irriterade eller börjar dricka mer alkohol, andra får problem med minnet. Har man lärt sig känna igen sina egna varningssignaler finns tid att reagera innan det gått för långt.

Jag förmedlar också kunskaper om hållbara beteenden som är viktiga att ta till sig för att undvika negativa följder av stress – det är viktigt att lyssna på sin kropp.