New Project

Gunnel Rehn

Arbetsterapeut, coach och konsult

Specialiserad inom arbetsmiljö och stress.

Hitta Balansen Umeå

Maila eller ring mig för att få personlig återkoppling inom en vecka.

Utveckling

Hur utvecklingsarbetet ser ut beror helt på vad som kommit fram under arbetets första del – behovsinventeringen och det åtgärdsförslag vi kommit överens om. Därför handlar detta stycke inte om vilka ämnen som tas upp under det kommande arbetet, utan enbart om hur Hitta Balansen brukar arbeta. 

Metodik
Hitta Balansen arbetar företrädesvis med en hel arbetsgrupp genom en serie workshops.
En serie innehåller minst 3 träffar à 90 minuter, men kan efter behov utökas både vad gäller antal träffar och tid.
Träffarna ägnas åt de ämnen
och situationer som blivit tydliga genom datainsamling och analys under identifikationen av era behov. 

Grupparbete

Grupper större än 20 personer delas i två mindre grupper för att möjliggöra att alla kan vara delaktiga och känna sig synliga i gruppen som en som för dialogen framåt.
Tiden mellan träffarna är alltid minst 14 dagar för att ge tid till reflektion och hemuppgifter. Om någon i gruppen behöver individuell coaching kan det ske parallellt med gruppträffarna. Arbetssättet är effektivast om en grupp består av de olika professioner som arbetar tillsammans med olika arbetsuppgifter = en arbetsgrupp.

Handlingsplan
Om ni önskar en handlingsplan för fortsatt eget arbete, avsätter vi tid för detta i en extra workshop. Handlingsplanen innehåller en tydlig struktur med lista på VAD ska åtgärdas, NÄR det ska göras och VEM som är ansvarig för att varje delmoment genomförs enligt plan, alltså HUR det ska göras. I handlingsplanen ska det också markeras när uppgiften är UTFÖRD och när UPPFÖLJNING ska göras.

Kollegialt stöd

Stöd till chefer
Ett undantag till ovanstående är ledningsgrupper på större företag. Genom strukturerade gruppsamtal eller gruppcoaching får gruppen samtala om olika svåra situationer tillsammans med mig. Ämnen för träffarna bestäms av ledningen.  Överenskommelse om träffarnas antal och längd görs med dig. Individuell chefscoaching är också ett alternativ.

Kvalitetssäkring och uppföljning
För att visa på förändringar i arbetsmiljön och resultatet  av Hitta Balansens arbete får deltagarna svara på samma enkät som de fick under identifikationsfasen, efter att workshopserien avslutats. Jag gör en genomgång av situationen före och efter genomfört arbete på ett möte tillsammans med dig och ledningsgruppen.